Missie en visie

Waar leren meer is dan kennis vergaren

Samen op weg ieder met zijn eigen talenten

Kindgericht naar kwaliteit 

Als school willen  we kinderen graag stevige wortels bieden zodat er een fundament ontstaat waarop zij vanuit zelfvertrouwen de wereld kunnen gaan verkennen . De Brêge is een plek waar kinderen zich veilig en geborgen weten en daarom hechten wij naast het leren van rekenen, taal en zaakvakken ook grote waarde aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van elk kind.    

Als school kijken we eigenzinnig de wereld in en zijn we voorzien van moderne onderwijsmiddelen.  In de 21e  eeuw zijn vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend denken en creativiteit belangrijker dan ooit. Informatie  op kunnen zoeken en vaardigheden weten toe te passen zijn net zo belangrijk als het hebben van kennis.

Wij bieden als openbare school de Brêge toekomstgericht onderwijs, dat wil zeggen dat:  

 • we leerlingen in contact willen brengen met leerstof die ertoe doet.  
 • we elke leerling de mogelijkheid willen bieden het beste uit zichzelf te halen, ieder kind is uniek *1  
 • de leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen en op de hoogte zijn van actuele / moderne onderwijsontwikkelingen  
 • de leerkrachten als een team met elkaar werken aan de onderwijskwaliteit in de brede zin van het woord   
 • leren niet alleen uit boeken en computers is, maar de kinderen bij ons ook  leren van elkaar (ontwikkelen sociale vaardigheden)  en door activiteiten binnen en buiten de school, van gastsprekers en projecten (*2)  
 • we ouders als partners zien die samen het beste voor het kind willen  
 • we als team samenwerken om een goede doorstroom naar het VO te creëren   

(*1)  

Kinderen leren hoe ze:   

 • moeten/ kunnen leren  
 • zelfstandig  kunnen leren en plannen.  
 • zichzelf  kunnen presenteren en profileren  
 • met  respect met elkaar moeten omgaan  
 • een  positief zelfbeeld creëren   

Verder: 

 • wordt er gestuurd op resultaten passend bij het individuele kind.   
 • worden de doelen afgestemd op de individuele mogelijkheden. We gaan uit van hoge, maar realistische doelen (maar geen individueel onderwijs).   
 • is er is aandacht voor individuele kwaliteiten van ieder kind. 
 • is er aandacht voor het ontwikkelen van speciale talenten.  

(*2) 

 • kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en de ander.   
 • kinderen gaan respectvol met elkaar om.  
 • kinderen leren samen te werken tijdens diverse werkvormen samenwerkend leren, zowel bij de verwerking als bij het verwerven van informatie.
gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: