MR en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 5 leden, 2 personeelsleden en 3 ouders.

Personeel:

Juf Tinaliet de Leeuw
Juf Marian van der Heide

Ouders:

Ypie Oosterman - Agricola
Eva Huitema - Runia
Anetta de Jong

Waarover praat een medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Aan de andere kant kan de MR elk standpunt dat ze heeft, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan het bestuur.

Een keer per jaar, op de zakelijke ouderavond, brengt de MR verslag uit van alles wat ze heeft gedaan. Soms is het nodig om tussentijds informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen. Dit is d.m.v. de ouder- en leerling enquête gedaan. De resultaten hiervan zijn in de schoolkrant gepubliceerd zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Hierdoor wordt voor een grote openheid binnen de school gezorgd.

Blijft het bij praten alleen?

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen dient te worden.

Het ligt anders voor besluiten waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De beide geledingen binnen de MR (personeel en ouders) zijn even groot en hebben een gemeenschappelijk belang: de school! Dit zal in de praktijk inhouden dat de meeste bevoegdheden door de MR als geheel worden uitgeoefend.
Ook kan de MR adviseurs of deskundigen uitnodigen wanneer er meer informatie nodig is over een bepaald onderwerp.

Hoe houdt de MR u op de hoogte?

Via de MR nieuwsbrief in de schoolkrant en via het Ouderportaal houdt de MR u op de hoogte van de onderwerpen die in de MR zijn behandeld. Elke ouder (en leerkracht) kan aan de MR vragen om bepaalde onderwerpen te bespreken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mailt u dan gerust naar mrdebrege@ambion.nl.

gerelateerde pagina's: